ساخت تیزر و فیلم کوتاه،

طراحی و ساخت اثر نمایشی،

مشاوره رسانه ای و تبلیغاتی،

مدیر روابط عمومی، تبلیغات و رسانه