کارگردانی اثرهای  نمایشی تئاتر صحنه ای و خیابانی، تیزر های تبلیغاتی و کارگردانی فیلم کوتاه و مستند