در شرایط موجود جامعه با فشارهای اقتصادی و اتفاقات ناگوار و تلخ و شرایطی که تبسم و لبخند به سختی بر لبان مردم مینشیند. نمایشی مفرح،شاد و کمدی با موضوعی که همه از ان در کودکی به نام “جن” خاطره داریم.
ادامه مطلب