شنبه مهربانی

دبیر برگزاری؛مسعود بیگلری

مدیرروابط عمومی،تبلیغات و رسانه؛سیدعلیرضاتقدیری

شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

کرج،خ مطهری،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز