“اوژاژ”

نویسنده:امین آبان
کارگردانان:سپیده توکلی،مژگان چارانی

نقش خوانان:
مژگان چارانی
سپیده توکلی

دستیار کارگردان:ماهان حسین پور
روابط عمومی:سیدعلیرضاتقدیری
تبلیغات و گرافیک:نیکان هنر ایرانیان باستان{نهاب}
عکاس:مبینا اسماعیل زاده