کارگاه مقدماتی “نویسندگی”
سینا شفیعی
مدیر روابط عمومی و تبلیغات:سیدعلیرضاتقدیری