نمایش یاس کبود یثرب

طراحی و بازخوانی؛
کوروش خزاعی اصل
محمد عسگری

کارگردان؛
کوروش خزاعی اصل

با نوای؛

مدیرروابط عمومی،تبلیغات و رسانه؛سیدعلیرضاتقدیری

بازیگران؛
تیم بازیگران گروه نمایشی سادیار

فاطمیه۱۳۹۷ و ۱۳۹۸
تهران،خ بهمنیار