“در اسکله”

نویسنده:آلن گرا
کارگردان:پریسا زربیانی،فرنوش صادقی

نقش خوانان:
پریسا زربیانی
فرنوش صادقی

روابط عمومی:سیدعلیرضاتقدیری
گرافیک و تبلیغات:نیکان هنر ایرانیان باستان(نهاب)
عکاس:سیدعلیرضاتقدیری