نمایشنامه خوانی آرژانتین

نویسنده و کارگردان:عبدالرضا یعقوبی

نقش خوانان(به ترتیب خوانش)
حامد نساج بخارایی
محسن عبدی
عبدالرضا یعقوبی
سیدفرزاد تجلی
رضا بابایی

صحنه خوان:الهام احمدی

موسیقی:امیررضا ملکی
عکاس:بیتا کاویانی
تبلیغات و گرافیک:نیکان هنر ایرانیان باستان{نهاب}
روابط عمومی:سیدعلیرضا تقدیری