نمایشنامه خوانی “سر به ازای سرنیزه”

نویسنده:ناصح کامکاری
کارگردان:محمد مرتضوی

نقش خوانان:
محمدرضا محمدپور
میلاد زعفرانی

صحنه خوان:
محمد امیری

موسیقی:
بردیا سراج

روابط عمومی:
سیدعلیرضا تقدیری

تبلیغات و گرافیک:
نیکان هنر ایرانیان باستان{نهاب}